„Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostekgeneracji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia”


Przedsiębiorstwo GEPOL DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.2 Wspieranie inwestycji dotyczących budowy praz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Wartość całkowita projektu: 27 850 066,44 PLN

Dofinansowanie: 14 210 000,00 PLN


Projekt zrealizowany jest w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Klaster Zgorzelecki), w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia. Inwestycja jest niezbędna do wyprowadzenia mocy z planowanych do budowy źródeł OZE o łącznej mocy 55 MW. Ze względu na lokalizację, ich naturalnym i najbardziej efektywnym kierunkiem przyłączenia jest nowobudowany w ramach projektu GPO 20/110kV. Projekt polega na budowie Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV o długości 13,5 km ze stacji 10/20/6kV R-312 Turów do GPO 110/20 kV celem podłączania Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia”. Zgodnie z warunkami przyłączenia planowana moc zainstalowana obiektu, czyli maksymalna moc czynna przyłączana na napięciu 110 kV wynosić będzie 28 MW. Po optymalizacji rozwiązań technicznych związanych z docelowym podłączeniem do KSE 55 elektrowni PV o mocy 55 MW, docelowo maksymalna moc czynna przyłączana na napięciu 110 kV będziewynosić 36 MW. Celem głównym Projektu jest zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie powiatu zgorzeleckiego umożliwiającej przyłączanie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, tj. Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia”, do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnych (OSD) o napięciu 110 kV, który jest dostawcą energii do odbiorcy końcowego na terenie powiatu.
Cele pośrednie:
– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie
energetycznym kraju, co przyczyni się wypełnienia przez Polskę zobowiązań w zakresie osiągnięcia w 2020 r. 15% udziału energii ze źródeł energii w ogólnymbilansie energetycznym kraju.
– wzrost bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości zasilania – poprzez zapewnienie włączenia do systemu energetycznego lokalnych, bezemisynych źródeł energii, co wpłynie na wzrost jakości i niezawodności dostaw nośników na poziomie krajowym,
– lepszej jakości energia – podłączenie do systemu energetycznego źródeł
rozproszonych daje większe możliwości w zakresie sterowania produkcją, a ich ulokowanie blisko odbiorców i współpraca z sieciami o napięciu znamionowym

poniżej 110 kV przyczyni się do ograniczenia budowy kosztochłonnych sieci wysokich napięć w długim horyzoncie czasowym.

„Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii”

Przedsiębiorstwo GEPOL DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Wartość całkowita projektu: 36 139 216,77 PLN

Dofinansowanie: 19 700 000,00 PLN

Projekt zrealizowany jest w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Klaster Zgorzelecki), w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia.

Inwestycja jest niezbędna do wyprowadzenia mocy z planowanych do budowy źródeł OZE o łącznej mocy 55 MW. Ze względu na lokalizację, ich naturalnym i najbardziej efektywnym kierunkiem przyłączenia jest nowobudowany w ramach w ramach odrębnego projektu GPO 20/110kV. 

Projekt polega na budowie Inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN o całkowitej długości 45,2 km, przeznaczonego do wyprowadzenia ok. 55 MW mocy z zespołów elektrowni fotowoltaicznych oraz wdrożeniu pilotażowego i demonstracyjnego modelu funkcjonowania energetyki rozproszonej na wydzielonym samobilansującym się obszarze sieci elektroenergetycznej obejmującym co najmniej 10 gospodarstw domowych.

Celem głównym Projektu jest ograniczenie strat sieciowych poprzez wdrożenie technologii inteligentnych sieci „smart grid” oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Zgorzeleckiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej umożliwiającej przyłączanie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnych (OSD) o napięciu 110 kV, który jest dostawcą energii do odbiorcy końcowego na terenie Zgorzeleckiego Klastra Energii. Celem projektu jest również wypromowanie postaw związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z energii przez konsumentów, aktywizacja odbiorców energii i zaangażowanie ich również w proces zarządzania energią.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu, a w szczególności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Jego realizacja wpisuje się w pakiet działań zmierzających do budowy mono rynku energii elektrycznej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i innych dostępnych zasobów energetycznych oraz przejścia w wymiar wysokosprawnych i inteligentnych usług energetycznych służących: 

  • poprawie bezpieczeństwa energetycznego obszaru działania klastra, 
  • zmniejszenia energochłonności lokalnej gospodarki,
  • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym, 
  • aktywizacji społeczeństwa i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
  • poprawy jakości zasilania, 
  • rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego, 
  • tworzenia nowych miejsc pracy, 

a poprzez udział jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych skupionych wokół Zgorzeleckiego Centrum Badawczo Rozwojowego, wsparciu innowacyjności służącej budowie pozycji konkurencyjnej oraz pobudzeniu rozwoju nowych modeli biznesowych w regionie.

„Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0004/19-00 oraz Umową o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0002/19-00 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

– specjalnego adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl